Twee wetten

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Op 18 juni 2015 werd in het Belgisch Staatsblad de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gepubliceerd. Deze wet is het resultaat van een coördinatie van het KB nr. 78 van 10 november 1967 door de Raad van State. De inhoud werd niet aangepast.

De voorgesteld hervorming vertrekt tekstueel van deze gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

 

Twee wetten

 

De wet van 10 mei 2015 wordt opgesplitst in twee wetten.

 

De eerste wet is de Kaderwet inzake de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Deze wet heeft betrekking op de effectieve bevoegdheid van de gezondheidszorgbeoefenaar om de gezondheidszorg uit te oefenen. Met "kaderwet" wordt bedoeld dat slechts de krijtlijnen van de organisatie van de gezondheidszorgberoepen erin zullen worden opgenomen via algemeen geldende principes. Deze principes kunnen per beroepsgroep verder worden uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten. Een aantal bepalingen van de wet van 10 mei 2015 zal, desgevallend in een gewijzigde versie, in deze kaderwet worden ondergebracht.

 

De tweede wet is de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering van de gezondheidszorg. Deze wet heeft als doel een kader van kwaliteitsregels te creëren dat algemeen van toepassing is op de uitoefening van de gezondheidszorg in de praktijk. De wet van 10 mei 2015 bevat in mindere mate kwaliteitsregels. De wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering zal daarom vooral bestaan uit nieuwe bepalingen.

 

Het is van belang dat rechtszekerheid blijft bestaan voor de patiënten en de gezondheidszorgbeoefenaars. Indien de nieuwe wettelijke bepalingen onvoldoende rechtsgrond zouden bieden, zal worden voorzien in de overgangsbepalingen zodat de bestaande uitvoeringsbesluiten van kracht blijven. Er zal worden voorzien in coördinatietabellen met referenties naar de alsnog bestaande wet van 10 mei 2015 en de nieuw te ontwerpen regelgeving.

 

Wet van 10 mei 2015 blijft bestaan

 

De Raad van State sprak zich bij de coördinatie van het KB nr. 78 in de wet van 10 mei 2015 niet uit over de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid en de deelstaten. Hierdoor bevat de wet van 10 mei 2015 ook bepalingen die tot de bevoegdheid van de deelstaten behoren. De hervorming kan enkel betrekking hebben op wat tot de federale bevoegdheid behoort. De wet van 10 mei 2015 zal daarom nog blijven bestaan voor de regels die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoren, totdat de deelstaten zelf initiatieven hebben genomen om dit in eigen regelgeving op te nemen.

 

Bovendien zal de wet van 10 mei 2015 blijven bestaan voor de regels onder meer i.v.m. de vestiging van apotheken (artikelen 8 t.e.m. 19) en de regels i.v.m. de Stichting Kankerregister (artikelen 138 en 139). Dit omdat de wet door de loop der jaren ook onderwerpen is gaan bevatten die niet onmiddellijk thuis horen in de nieuwe kaderwet, noch in de kwaliteitswet.

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016