Beroeps- en competentieprofiel

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Juridisch bevoegd is niet hetzelfde als feitelijk bekwaam binnen de gezondheidszorg.

 

Tot op heden wordt binnen de regelgeving inzake gezondheidszorg de nadruk gelegd op het juridisch bevoegd zijn om bepaalde handelingen inzake gezondheidszorg te stellen. Het feitelijk bekwaam zijn komt in de regelgeving niet aan bod. Het zijn echter twee verschillende zaken die beide de nodige aandacht dienen te krijgen.

 

Opdat een gezondheidszorgbeoefenaar kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan de patiënt kan verstrekken, moet hij over een aantal bekwaamheden beschikken.

 

Het bekwaam zijn komt tot uiting in de effectieve uitoefening van het beroep en is bijgevolg minder makkelijk in regelgeving te vatten. Er wordt daarom gekozen om een generiek beroeps- en competentieprofiel uit te werken. Hierin wordt een aantal bekwaamheden voor "de gezondheidszorgbeoefenaar" opgesomd. Dit beroeps- en competentieprofiel van de gezondheidszorgbeoefenaar zal worden geïnspireerd op het ‘CanMeds’ model. Het CanMeds model is van Canadese oorsprong. Het is een methodiek om opleiding en bij- en nascholing voor zorgverleners te kwalificeren in termen van bekwaamheden. CanMeds is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. (http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds) Met bekwaamheid, of competentie, wordt gedoeld op een gedragsrepertoire waaruit blijkt dat een zorgverlener is toegerust met voldoende kennis en vaardigheden op dat gebied om goed te functioneren in de praktijk. De competenties zijn universeel en komen in concreto tot uiting bij de uitoefening van activiteiten of taken binnen de gezondheidszorg.

 

1. Vakbekwaamheid

–De beroepsbeoefenaar bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied.

–De beroepsbeoefenaar past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied goed en niet in tegenspraak met evidence toe.

–De beroepsbeoefenaar levert effectieve en maatschappelijk verantwoorde patiëntenzorg.

–De beroepsbeoefenaar vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe.

 

2.Communicatie

–De beroepsbeoefenaar bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op.

–De beroepsbeoefenaar luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie.

–De beroepsbeoefenaar bespreekt gezondheidsinformatie goed met patiënten en desgevallend de familie.

–De beroepsbeoefenaar communiceert in principe in de taal van het homogeen taalgebied waar hij gevestigd is.

–De beroepsbeoefenaar doet adequaat mondeling (aan de patiënt) en schriftelijk (in het patiëntendossier) verslag over patiëntencasus.

 

3.Samenwerking

–De beroepsbeoefenaar overlegt doelmatig met collega’s en andere zorgverleners met respect voor het privéleven van de patiënt en het beroepsgeheim.

–De beroepsbeoefenaar verwijst adequaat.

–De beroepsbeoefenaar draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en geïntegreerde gezondheidszorg.

 

4.Kennis en wetenschap

–De beroepsbeoefenaar beoordeelt medische informatie op kritische wijze.

–De beroepsbeoefenaar bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis.

–De beroepsbeoefenaar ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan.

–De beroepsbeoefenaar bevordert de deskundigheid van studenten, zorgverleners in opleiding, collega’s, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg.

 

5.Maatschappelijk handelen

–De beroepsbeoefenaar kent en herkent de determinanten van ziekte.

–De beroepsbeoefenaar bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel.

–De beroepsbeoefenaar handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.

–De beroepsbeoefenaar treedt adequaat op bij incidenten in de zorg.

 

6.Organisatie

–De beroepsbeoefenaar organiseert het werk zodat een goede verhouding tussen werk en privéleven ontstaat.

–De beroepsbeoefenaar werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorg-organisatie.

–De beroepsbeoefenaar besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord.

–De beroepsbeoefenaar gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg, en voor bij- en nascholing.

 

7.Professionaliteit

–De beroepsbeoefenaar levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze.

–De beroepsbeoefenaar vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag.

–De beroepsbeoefenaar kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen.

–De beroepsbeoefenaar oefent de gezondheidszorg uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.

 

Deze lijst van 7 bekwaamheden zal gebruikt worden om vorm te geven aan dit algemeen beroeps- en competentieprofiel. Het is niet de bedoeling om een checklist op te stellen, maar een algemeen kader te creëren van bekwaamheden/verantwoordolijkheden creëren van die gelden voor elke gezondheidszorgbeoefenaar. Bepaalde onderdelen van de hierboven vermelde bekwaamheden zullen bovendien terugkomen in andere onderdelen van de hervorming.

Deze basis van bekwaamheden voor “de gezondheidszorgbeoefenaar” benadrukt het idee van gelijkwaardigheid tussen de verschillende beroepsgroepen.

Het versterkt bovendien de functionele professionele autonomie van iedere gezondheidszorgbeoefenaar. Dit betekent dat de gezondheidszorgbeoefenaar die met een zorgvraag die kadert binnen zijn bevoegdheid wordt geconfronteerd, de vrijheid en voornamelijk de verantwoordelijkheid heeft om zijn bekwaamheid ter zake af te toetsen. Afhankelijk van het resultaat van deze toets beantwoordt hij de facto de zorgvraag.

 

Hieruit volgt ook dat elke gezondheidszorgbeoefenaar de verantwoordelijkheid heeft om de patiënt te verwijzen naar een andere ter zake bevoegde gezondheidszorgbeoefenaar wanneer de gezondheidsproblematiek waarvoor een ingreep is vereist de grenzen van het eigen competentiegebied overschrijdt. Dit principe is niet nieuw. De verwijsplicht is nu reeds vervat in het artikel 31/1 van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

 

Lees meer

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016