Portfolioverplichting

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Eén van de voorwaarden om in België als gezondheidszorgbeoefenaar de gezondheidszorg te mogen uitoefenen, is dat men een visum heeft.

De intrekking, schorsing en het onder voorwaarden stellen van het visum zijn momenteel de enige instrumenten om in te grijpen in de uitoefening door een beoefenaar. Deze sancties zijn bovendien enkel mogelijk bij fysieke of psychische ongeschiktheid van de beroepsbeoefenaar of ernstige gevaren voor de patiënten en/of de volksgezondheid. De provinciale geneeskundige commissies zijn hiervoor thans bevoegd.

 

In het nieuwe concept wordt het visum in plaats van een verklaring van de echtheid van het diploma, een "licence to practice", gekoppeld aan een persoonlijk ‘portfolio’ van de gezondheidszorgbeoefenaar. In dit portfolio bewaart hij niet alleen zijn diploma, documenten inzake erkenning en andere getuigschriften, maar documenteert hij ook welke bijkomende vormingen en bijscholingen werden genoten, zijn klinische activiteit, en de domeinen binnen zijn beroep of beroepstitel waarop hij zich in het bijzonder heeft toegelegd. Het visum wordt als het ware via het portfolio een professionele identiteitskaart waarmee de beoefenaar zijn bekwaamheid kan bewijzen. Het kan worden opgezet als een weerspiegeling van de beroepsspecifieke CanMeds.

 

Het visum als professionele identiteitskaart samen met de portfolioverplichting biedt de mogelijkheid om binnen eenzelfde gezondheidszorgberoep aan functiedifferentiatie te doen.

Bovendien laat het toe om bv. in ziekenhuizen en in rusthuizen aan "privileging" te doen, en aldus het principe van de subsidiariteit binnen de gezondheidszorg ten volle te laten spelen.

De nieuwe regelgeving zal geen regels bevatten i.v.m. functiedifferentiatie, of nog i.v.m. differentiëring in bevoegdheden naargelang de bekwaamheid. Enkel het kader wordt voorzien, nl. het visum en de verplichting tot het bijhouden van het visum. Het komt toe aan de zorginstelling om te beslissen gebruik te maken van het visum/portfolio of niet om op basis daarvan te gaan differentiëren in de bevoegdheden.

 

 

Een voorbeeld hiervan is het volgende:

 

 

Onderzoek

Opleiding en onderwijs

Beroepservaring

Beroepsontwikkeling

Vakbekwaamheid

 

 

 

 

Communicatie

 

 

 

 

Samenwerking

 

 

 

 

Kennis & Wetenschap

 

 

 

 

Maatschappelijk handelen

 

 

 

 

Organisatie

 

 

 

 

Professionaliteit

 

 

 

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016