Toezicht en maatregelen

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

De gezondheidszorgbeoefenaar als “regulator”

 

Iedereen in de gezondheidszorg is mee verantwoordelijk is voor het garanderen van kwaliteit in de zorg. Daartoe heeft iedere gezondheidszorgbeoefenaar de verantwoordelijkheid om als “regulator” op te treden. Dit impliceert dat als hij geconfronteerd wordt met een gezondheidszorgbeoefenaar die buiten zijn bevoegdheids- en/ of competentiegebied treedt, hij de verantwoordelijkheid heeft deze gezondheidszorgbeoefenaar daarop aan te spreken en desgevallend in overleg te zoeken naar maatregelen om dit naar de toekomst toe te vermijden.

 

Maatregelen m.b.t. het visum

 

Maatregelen m.b.t. het visum zijn administratieve maatregelen genomen in het algemeen belang, in het bijzonder de bescherming van de volksgezondheid. Het zijn geen sancties. Het uitspreken van sancties wordt overgelaten aan de hoven en rechtbanken, of aan de tuchtrechtelijke instanties.

 

1. Naar aanleiding van het portfolio

 

De gezondheidsinspecteurs hebben de bevoegdheid om steekproefsgewijs te controleren of een beroepsbeoefenaar effectief de vereiste bekwaamheden blijft verwerven en bovendien zijn portfolio bijhoudt. Indien wordt vastgesteld dat het portfolio onvoldoende werd bijgehouden, brengt de gezondheidsinspecteur hierover verslag uit aan de Toezichtkamer van de Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. Deze raad kan maatregelen m.b.t. het visum nemen, waaronder de zwaarste maatregel de intrekking van het visum.

 

De gezondheidsinspecteurs kunnen ook naar aanleiding van een klacht die bij hen is neergelegd of naar hen is doorverwezen (bv. vanuit de deontologische raden), onderzoeken of de portfolio van de beroepsbeoefenaar op een correcte wijze werd bijgehouden.

 

2. Wegens fysieke of psychische ongeschiktheid of kwaliteitsproblemen

 

De Toezichtkamer van de Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg is bevoegd om maatregelen te nemen m.b.t. het visum wanneer na onderzoek door de gezondheidsinspecteurs blijkt dat er problemen zijn met de fysieke en/of psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaar. Het neemt deze taak over van de provinciale geneeskundige commissies.

 

Deze bevoegdheid wordt uitgebreid tot de controle over de beroepsgroepgerelateerde kwaliteitsnormen. Indien de gezondheidsinspecteurs vaststellen dat deze kwaliteitsnormen niet worden gerespecteerd, brengen ze hierover verslag uit aan de Toezichtkamer.

 

Welke maatregelen

 

De bestaande maatregelen (visum onder voorwaarden/ intrekking van het visum) worden uitgebreid. De Toezichtkamer krijgt de bevoegdheid om voorlopige maatregelen te nemen, ten einde gevaren voor de volksgezondheid en de patiënten meteen te kunnen stoppen. Dit sluit aan bij de huidige bevoegdheid die recent werd gegeven aan de provinciale geneeskundige commissies. Deze houdt in het visum te schorsen of het behoud ervan afhankelijk te maken van de beperkingen die de provinciale geneeskundige commissie oplegt aan de gezondheidszorgbeoefenaar wanneer uit ernstige en eensluidende aanwijzingen blijkt dat de verdere beroepsuitoefening voor zware gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid doet vrezen (art. 119, § 1, 2°, i) wet 10 mei 2015). De in deze bepaling bedoelde aanwijzingen kunnen onder meer betrekking hebben op het niet naleven van de beroepsgroepgerelateerde kwaliteitsnormen.

.

Daarnaast krijgt de Toezichtkamer ook de bevoegdheid om maatregelen m.b.t. het visum te nemen “met uitstel”. Het visum wordt niet ingetrokken indien aan de gestelde voorwaarden, namelijk het zich conformeren aan de bedoelde kwaliteitsnormen, is voldaan binnen een bepaalde termijn.

 

 

Er wordt een duidelijk overzicht bijgehouden van de stand van zaken m.b.t. het visum van een beroepsbeoefenaar via de federale databank voor gezondheidszorgberoepen. Hierin wordt vermeld: geen problemen, visum onder voorwaarden (met vermelding van de voorwaarden), visum onder voorlopige maatregelen (met vermelding van de voorlopige maatregelen) en visum ingetrokken.

 

Handelen buiten het beroeps- en competentiedomein met grote schade als gevolg

 

Wanneer een gezondheidszorgbeoefenaar zich dermate buitensporig gedraagt waardoor hij handelingen stelt die overduidelijk niet tot zijn beroeps- en competentiedomein behoren en hierdoor grote schade veroorzaakt, zal hij daarvoor strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Een nieuw misdrijf wordt daartoe omschreven.

 

Een gezondheidszorgbeoefenaar zal bovendien ook strafrechtelijk kunnen worden vervolgd wanneer hij binnen de uitoefening van het beroep handelingen van gezondheidszorg verricht die exclusief werd voorbehouden aan een ander gezondheidszorgberoep.

 

 

Lees meer

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016