Directe toegang en toevertrouwde handelingen en bevoegdheden

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Directe toegang

 

Naar de toekomst toe zou de patiënt niet meer voor elke eenvoudige verstrekking langs de arts moeten langsgaan. De patiënt zou de mogelijkheid krijgen zich rechtstreeks tot een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar te richten voor de handelingen die tot de basisbekwaamheden van die gezondheidszorgberoepsbeoefenaar behoren. Met andere woorden, een verwijzend voorschrift kan facultatief worden en niet meer verplicht. Dit is een element van ‘empowerment’ van de patiënt: de patiënt kiest zelf door welke beoefenaar het therapeutisch traject wordt opgenomen en binnen welk kader.

Per gezondheidszorgberoep worden bij koninklijk besluit op advies van de Raad voor Gezondheidszorgberoepen de handelingen bepaald waarvoor omwille van hun complexiteit of hoog risico gehalte de patiënt zich niet rechtstreeks tot deze gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan wenden.

 

Ondanks dat de patiënt zich rechtstreeks tot de gezondheidszorgbeoefenaar kan wenden, leidt dit er niet toe dat de draad met de arts wordt doorgeknipt. Er wordt daarvoor een dubbele garantie ingebouwd:

  1. de gezondheidszorgberoepsbeoefenaar draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de handelingen die hij stelt bij een patiënt die rechtstreeks naar hem komt. Onder deze verantwoordelijkheid wordt verstaan
  1. dat op hem de verplichting rust om bij twijfel over de uitvoering elke handeling te staken en de patiënt door te verwijzen naar een arts;
  2. dat de beroepsbeoefenaar kan aantonen dat hij bevoegd is en tevens bekwaam om deze handelingen (autonoom) te stellen en tevens kan aantonen dat hij de nodige opleidingen volgt om zich wat deze competenties betreft, permanent bij te scholen;
  3. dat hij de nodige voorzorgsmaatregelen neemt ten einde voorbereid te zijn op mogelijke complicaties;

 

  1. De gezondheidszorgbbeoefenaar waartoe de patiënt zich rechtstreeks richt, dient in het elektronisch patiëntendossier van de patiënt de nodige (medische) verslagen te uploaden, zodat de patiënt en desgevallend de arts die de patiënt begeleidt het globale beeld van de behandeling kunnen behouden.

 

De gezondheidszorgbeoefenaars waartoe een patiënt zich direct richt, zullen ook de mogelijkheid krijgen onderzoeken kunnen aan te vragen of de patiënt gericht kunnen doorsturen voor behandelingen naar andere gezondheidszorgbeoefenaars. Hierbij is de supervisie van een arts noodzakelijk. De arts valideert de aanvragen voor bijkomend onderzoek en volgt de verslagen van de verstrekkingen via het patiëntendossier. Deze extra voorwaarde wordt ingebouwd om te vermijden dat onnodige onderzoeken of behandelingen worden gestart.

 

Toevertrouwde handelingen

 

De bevoegdheid van de Koning om de lijst van medische handelingen op te stellen die toevertrouwd kunnen worden aan een niet-arts, wordt omgedraaid. De Koning krijgt de bevoegdheid om de lijst van medische handelingen op te stellen die niet kunnen worden toevertrouwd aan niet-artsen.

De Koning kan wel bepaalde voorwaarden (bv. een erkenning van specialisatie) opleggen, waaraan moet voldaan zijn opdat de gezondheidszorgbeoefenaar toevertrouwde handelingen mag stellen.

 

Toevertrouwde bevoegdheden/ het groepsvoorschrift

 

In een multidisciplinaire samenwerking is het nodig dat een team een structuur krijgt waarbinnen men kwaliteitsvolle gezondheidszorg aanbiedt. De principes van het "staand order" worden daarom uitgebreid. Het zal mogelijk worden dat een takenpakket van handelingen toevertrouwd wordt aan een gezondheidszorgbeoefeaar. Ook is het toevertrouwen van dit takenpakket mogelijk aan (multidisciplinair) team dat zelf zal bepalen wie welk aspect van het behandelplan voor zijn rekening neemt. De arts die dit behandelplan toevertrouwt, neemt niet noodzakelijk de leiding in de uitvoering van het plan. Dit kan evengoed door een andere, daartoe bekwame gezondheidszorgberoepsbeoefenaar gebeuren.

 

Omdat het voorschrift dat de arts opstelt om de bevoegdheden te delegeren aan het multidisciplinair team, zich niet beperkt tot een voorschrift voor één beroepsbeoefenaar, wordt het begrip "groepsvoorschrift" hiervoor geïntroduceerd.

 

Het komt aan de Koning toe bepaalde voorwaarden (bv. een erkenning van specialisatie) opleggen waaraan moet voldaan zijn opdat de gezondheidszorgbeoefenaar of het team van gezondheidszorgbeoefenaars de toevertrouwde bevoegdheden mag stellen.

 

 

Lees meer

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016