Bekwame helper

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Wanneer binnen de gezondheidszorg personen die geen erkend gezondheidszorgbeoefenaar zijn, toch bepaalde handelingen die behoren tot de gezondheidszorg, beroepsmatig of met direct financieel voordeel stellen, zouden deze in principe strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

 

In de kaderwet zal voor de zogenaamde "bekwame helper" een uitzondering op dit misdrijf wordt opgenomen. Het misdrijf is niet van toepassing op personen die van een gezondheidszorgbeoefenaar de bevoegdheid krijgen om één of meer verstrekkingen uit te voeren, voor zover voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • de gezondheidszorgbeoefenaar draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de verstrekkingenn door de niet-gezondheidszorgbeoefenaar;
  • de gezondheidszorgbeoefenaar begeleidt de niet-gezondheidszorgbeoefenaar en voorziet desgevallend in een specifieke opleiding;
  • de verstrekking kadert in een voor een specifieke patiënt opgestelde procedure of behandelplan;
  • de patiënt heeft zijn toestemming gegeven;
  • de gezondheidszorgbeoefenaar stelt een document op met de identiteit van de patiënt en van de bekwame helper die de toelating heeft gekregen. Dit document bepaalt eveneens de toegelaten verstrekkingen, de duur van de toelating evenals de eventuele bijkomende voorwaarden die door de gezondheidszorgbeoefenaar gesteld worden voor het uitoefenen van de verstrekkingen.

Het kan worden ingeroepen in gevallen waarbij, mits eerbiediging voor het principe van de subsidiariteit, zeer technische aspecten van een ingreep beter door een niet-gezondheidszorgbeoefenaar worden uitgevoerd.

 

Lees meer

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016