Onwettige uitoefening en gezondheidszorg in het dagelijkse leven

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Onwettige uitoefening

 

Onwettige uitoefening is het onbevoegd uitoefenen van de gezondheidszorg. Het misdrijf van onwettige uitoefening van de wet van 10 mei 2015 wordt vervangen door een generiek omschreven misdrijf dat van toepassing is ongeacht welk gezondheidszorgberoep er op onwettige wijze wordt uitgeoefend. Dit misdrijf stelt strafbaar “het beroepsmatig of met direct financieel voordeel verrichten door een persoon die het geheel van de voorwaarden om gezondheidszorg te mogen uitoefenen, niet vervult, van elke handeling die tot doel heeft of wordt geacht tot doel te hebben gezondheidszorg te verstrekken”.

 

Beroepsmatig of met direct financieel voordeel

 

"Beroepsmatig" is het stellen van een handeling die behoort tot de uitoefening van de gezondheidszorg en waarbij het stellen van deze handeling een primair deel uitmaakt van de uitoefening van het beroep. De uitoefening van het beroep is primair gericht op het verstrekken van gezondheidszorg.

"Met direct financieel voordeel” wordt bedoeld dat de onbevoegd persoon rechtstreeks uit het verstrekken van deze gezondheidszorg financiële vergoedingen ontvangt, dan wel er direct financieel voordeel uit haalt.

Een kinderverzorgster die in een kinderdagverblijf gedurende drie dagen antibiotica aan een kind dient te geven, doet dit weliswaar binnen de uitoefening van haar beroep, maar haar beroep is niet primair gericht op het verstrekken van gezondheidszorg. Deze verstrekking van gezondheidszorg is sterk ondergeschikt aan het voornaamste doel van haar beroep: de verzorging van de kinderen. Zij ontvangt ook geen direct financieel voordeel voor de toediening van de antibiotica. Door het toedienen van de antibiotica verstrekt ze weliswaar gezondheidszorg, doch haar handelingen vallen niet onder het misdrijf van het hoger beschreven misdrijf.

 

Deze wijziging van benadering van het misdrijf doet evenwel geen afbreuk aan het uitgangspunt dat gezondheidszorg in principe uitgeoefend wordt door de wettelijk erkende gezondheidszorgbeoefenaars.

 

Elke handeling die tot doel heeft of wordt geacht tot doel te hebben de gezondheidszorg te verstrekken

Net zoals in de wet van 10 mei 2015 is niet enkel wie gezondheidszorg verstrekt zonder te voldoen aan de wettelijke voorwaarden (diploma, visum, …) schuldig aan het misdrijf, maar ook de persoon die meent gezondheidszorg te verstrekken. Het doel hiervan is de maatschappij te beschermen tegen charlatans en kwakzalvers en bovendien een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen.

 

Gezondheidszorg in het dagelijks leven

 

Vaak kan men zich in het dagelijks leven afvragen of iets wel gezondheidszorg is, ofwel omdat het eerder een onderdeel uitmaakt van “zorg”, ofwel omdat bepaalde handelingen zodanig vaak gesteld worden, dat ze routine worden.

 

Cure vs. care

 

De grens tussen zorg en gezondheidszorg is vaak moeilijk te trekken. Veel van de handelingen die vandaag in de wet van 10 mei 2015 worden voorbehouden aan bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars, zijn veeleer zorg (care) dan dat ze gezondheidszorg (cure) zijn. Geleidelijk aan werden care en cure in de praktijk onderscheiden, evenwel zonder dat de regelgeving werd aangepast. Een groot aantal zorghandelingen bleef bijgevolg voorbehouden aan gezondheidszorgbeoefenaars en werden daarom gekwalificeerd als "gezondheidszorg".

 

Bij de hervorming zal een aantal handelingen worden overgeheveld van cure naar care. Ze zullen op dat ogenblik geen onderdeel meer uitmaken van het domein van gezondheidszorg met een taakherschikking als gevolg. Voor de maatstaf om te bepalen wat gezondheidszorg is en wat niet, is niet relevant wie het doet, maar wel wat het doel van de handeling is. Het eerste lid van de definitie van gezondheidszorg is daarbij bepalend. Dit stelt “diensten met een diagnostisch of therapeutisch doel verstrekt aan een patiënt, inclusief het daarbij individueel begeleiden van de patiënt”.

 

Handelingen die eigen zijn aan het normaal dagelijks (vitaal) functioneren

 

Bepaalde patiënten ondergaan dagelijks dezelfde handelingen van gezondheidszorg. Door deze dagelijkse terugkeer worden de handelingen routine en kan de patiënt, of zijn omgeving, ze soms zelfs beter stellen dan de gezondheidszorgbeoefenaar.

 

Ondanks dat dit handelingen zijn die eigen zijn aan het normaal dagelijks (vitaal) functioneren van de patiënt, blijven ze, in tegenstelling tot de 'care'-handelingen, deel uitmaken van gezondheidszorg. Evenwel, door het vervangen van het misdrijf van onwettige uitoefening, zal wanneer een partner van een patiënt die al jaar en dag deze handelingen stelt, ongeacht of hij “officiële” mantelzorger is, niet kunnen veroordeeld worden tot dit misdrijf.

Door handelingen die eigen zijn aan het normaal dagelijks (vitaal) functioneren van de patiënt te beschouwen als deel van de gezondheidszorg, zorgt men bovendien voor een belangrijk gegarandeerd kwaliteitskader, waarbinnen ook deze gezondheidszorg wordt verstrekt.

 

Lees meer

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016