Mantelzorger

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Het statuut van de mantelzorger wordt in de wet van 10 mei 2015 omschreven als een uitzondering op het misdrijf van onwettige uitoefening van de verpleegkunde: “Deze is ook niet van toepassing op personen die deel uitmaken van de omgeving van de patiënt en die, buiten de uitoefening van een beroep, na een door een arts of een verpleegkundige gegeven opleiding, en in het kader van een door deze opgestelde procedure of een verpleegplan, van deze laatsten de toelating krijgen om bij deze welbepaalde patiënt één of meer in artikel 46, § 1, 2°, bedoelde technische verstrekkingen. Een door de arts of de verpleegkundige opgesteld document vermeldt de identiteit van de patiënt en van de persoon die de toelating heeft gekregen. Dit document wijst eveneens de toegelaten technische verstrekkingen, de duur van de toelating evenals de eventuele bijkomende voorwaarden aan die door de arts of de verpleegkundige gesteld worden voor het uitoefenen van de technische verstrekkingen.”

 

Bij de hervorming wordt het misdrijf van onwettige uitoefening vervangen door een generiek omschreven misdrijf van toepassing op elk in de wet vervat gezondheidszorgberoep (het beroepsmatig of met direct financieel voordeel verrichten door een persoon die het geheel van de voorwaarden om gezondheidszorg te mogen uitoefenen, niet vervult, van elke handeling die tot doel heeft of wordt geacht tot doel te hebben gezondheidszorg te verstrekken).

 

Niettegenstaande de mantelzorger gezondheidszorg verstrekt, doet hij dit niet beroepsmatig, noch met een direct financieel voordeel. Hij zal bijgevolg niet meer op onwettige wijze de gezondheidszorg uitoefenen. De uitzondering opgenomen in artikel 124 van de wet van 10 mei 2015 is bijgevolg overbodig geworden.

Hiermee is uiteraard niet gezegd dat de mantelzorger niet langer bestaat. Als een vertrouwenspersoon zal hij de patiënt blijven bijstaan, echter op een meer informele manier. Bovendien blijft het sociaal statuut van de mantelzorger onverkort bestaan. De wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat, blijft behouden.

 

Lees meer

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016