KB 16 december 1994

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Het koninklijk besluit van 16 december 1994 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd stelt dat elk ziekenhuis, voor wat de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op patiënten, in het bijzonder medische gegevens, betreft, betreft te beschikken over een reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit reglement bevat voor elke verwerking minstens volgende gegevens:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • in voorkomend geval, de wet, het decreet of de ordonnantie of de reglementaire akte waarbij de geautomatiseerde verwerking wordt ingesteld;
 • de identiteit en het adres van de houder van het bestand en van de persoon die namens de houder kan optreden;
 • de naam van de in arts die verantwoordelijk is voor de verwerking overeenkomstig het artikel 7, § 2, j) van de Privacywet;
 • de naam van de veiligheidsconsulent;
 • de identiteit en het adres van de bewerker(s);
 • de rechten en plichten van de bewerker(s);
 • de categorieën van personen die toegang hebben tot of gemachtigd zijn tot het verkrijgen van de persoonsgegevens van medische aard van de verwerking;
 • de categorieën van personen wier gegevens verwerkt worden;
 • de aard van de verwerkte gegevens en de manier waarop ze worden verkregen;
 • de organisatie van het circuit van de te verwerken medische gegevens;
 • de procedure volgens welke, indien noodzakelijk, gegevens geanonimiseerd worden;
 • de beveiligingsprocedures ten einde toevallige of ongeoorloofde van gegevens, toevallig verlies of ongeoorloofde toegang, wijziging of verspreiding van gegevens tegen te gaan;
 • de termijn waarna, in voorkomend geval, de gegevens niet meer mogen bewaard, gebruikt of verspreid worden;
 • de onderlinge verbanden, de onderlinge verbindingen of elke ander vorm van vergelijking van gegevens die worden verwerkt;
 • de onderlinge verbindingen en raadplegingen;
 • de gevallen waarin gegevens worden verwijderd;
 • de wijze waarop de patiënten hun rechten bedoeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kunnen uitoefenen.

De houder van het bestand wijst de arts aan die de verantwoordelijkheid en het toezicht uitoefent bedoeld in artikel 7, eerste lid van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De houder van het bestand wijst een veiligheidsconsulent aan belast met de veiligheid van de informatie. De veiligheidsconsulent staat de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer met raad bij inzake alle aspecten van de veiligheid van de informatie.

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016