Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Er wordt een nieuw adviesorgaan opgericht, met name de Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. Dit orgaan vervangt de Federale Commissie voor de Rechten van de Patiënt, de provinciale geneeskundige commissies en de Federale Raad voor Kwaliteit van de verpleegkundige activiteit.

 

Het orgaan heeft twee kamers: een Advieskamer en een Toezichtkamer.

 

Advieskamer

 

De voornaamste taak van de Advieskamer is het verlenen van advies in allerlei gezondheidszorgmateries m.b.t. de kwaliteit van de gezondheidszorg. Deze kamer neemt ook de bevoegdheden van de Federale Commissie voor de Rechten van de Patiënt over.

Het opgaan van de Federale Commissie voor de rechten van de patiënt in de Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg heeft een dubbel doel:

  1. de wildgroei aan commissies vanuit administratief oogpunt reduceren;
  2. een overzicht over de gezondheidszorg en de kwaliteitsvolle dienstverlening bewaren.

Immers, kwaliteitsvolle dienstverlening impliceert in de eerste plaats dat de rechten van de patiënt gerespecteerd worden.

 

Er wordt ook een koppeling voorzien tussen de Raad voor Gezondheidszorgberoepen en de Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. Door beide organen samen te brengen zal er een vruchtbare dialoog kunnen tot stand komen die de patiënt en de gezondheidszorg in het algemeen ten goede zal komen.

 

De adviesbevoegdheid van de Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg is geïnspireerd op de adviesbevoegdheid die in de wet van 10 mei 2015 werd gegeven aan de Hoge Raad voor Gezondheidszorgberoepen (art. 96). Deze bestaat met name in

  • het verstrekken van advies met betrekking tot de kwaliteit, de evaluatie en de organisatie van de medische praktijk van de gezondheidszorgbeoefenaars, in het bijzonder het opstellen van aanbevelingen voor goede praktijkvoering.
  • het formuleren op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde minister, of het desbetreffend Overlegcomité, zoals bepaald in artikel 8 van de wet van 10 december 1997 tot reorganisatie van de gezondheidszorg, van voorstellen of adviezen onder meer inzake kwaliteit van de zorgverlening, de organisatie van de zorgverlening, en de taakafspraken tussen de beoefenaars onderling.

 

Toezichtkamer

 

De Toezichtkamer zal bestaan uit een Nederlandstalige en een Franstalige kamer.

Met het oog op administratieve vereenvoudiging worden de taken van de provinciale geneeskundige commissies overgenomen door deze Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige kamer. Bovendien zal het centraliseren van de taken van de provinciale geneeskundige commissies ertoe leiden dat er een meer coherent beleid kan gevoerd worden. Een veel gehoorde kritiek is immers dat de verschillende provinciale geneeskundige commissies op een verschillende wijze werken met verschillende resultaten tot gevolg.

 

Het concreet toezicht op het terrein zal gebeuren door de gezondheidsinspecteurs. Zij brengen over hun toezichtactiviteiten verslag uit aan de Toezichtkamer.

 

M.b.t. het visum krijgt de gezondheidsinspecteur de bevoegdheid om op het terrein na klachten concrete onderzoeken uit te voeren om te controleren of nog steeds aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep voldaan is. Hierbij zal de gezondheidsinspecteur niet enkel de fysieke of psychische bekwaamheid van een gezondheidszorgbeoefenaar kunnen controleren, maar tevens ook zijn competentie om de handelingen waartoe hij zich bekwaam acht, uit te voeren. De gezondheidsinspecteur krijgt ook de bevoegdheid te controleren of de gezondheidszorgbeoefenaar de beroepsgroepgerelateerd kwaliteitsnormen naleeft. Hij rapporteert hierover aan de Toezichtkamer.

 

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de gezondheidszorgbeoefenaar negatief wordt beoordeeld, kan zijn visum worden ingetrokken of het behoud van het visum aan voorwaarden worden gekoppeld, zoals thans omschreven in de bevoegdheden van de provinciale geneeskundige commissies.

De gezondheidsinspecteur krijgt tevens de bevoegdheid, op eigen initiatief of op aangeven van de Toezichtkamer om steekproefsgewijs het portfolio van de gezondheidszorgbeoefenaar te controleren. Wanneer blijkt dat het portfolio onvoldoende zorgvuldig werd bijgehouden, kan dit wederom leiden tot de hoger vermelde maatregelen m.b.t. het visum. Het zal dan in de eerste plaats gaan om voorlopige maatregelen die tot doel hebben het portfolio terug in orde te krijgen.

 

Er wordt link voorzien met andere handhavingsinstanties binnen de federale gezondheidsautoriteiten, zoals de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle, Farmaceutische Inspectie, etc.

Relatie deontologische raden

Met de Advieskamer

 

De deontologische raden treden op regelmatige basis in contact met de Advieskamer van de Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg ten einde te overleggen over gezamenlijke thema’s.

De deontologische raden krijgen ook de verplichting om jaarlijks een analyse te maken van de door hun organen genomen tuchtbeslissingen ten einde de pijnpunten (bv. inzake medische attesten) in de gezondheidszorg aan te duiden. Dit verslag wordt meegedeeld aan de Raad voor de kwaliteitvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg die deze informatie verder verwerkt in adviezen voor de Minister van Volksgezondheid.

 

Met de Toezichtkamer

 

De gezondheidsinspecteurs houden nauwe contacten met de bestaande deontologische raden en kunnen op eenvoudig verzoek een tuchtonderzoek laten initiëren bij deze raden. Het komt aan de deontologische raden toe desgevallend tuchtsancties op te leggen wanneer een beroepsbeoefenaar zijn beroeps- en competentiedomein overschrijdt.

Er worden modaliteiten uitgewerkt waarbinnen informatie over “probleem” gezondheidszorgbeoefenaars wederzijds, met respect voor het raadsgeheim, kan worden uitgewisseld.

 

Lees meer

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016