Toegang tot het gezondheidszorgberoep

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

De nieuwe kaderwet zal voorzien in een uniforme toegang tot de uitoefening van het gezondheidszorgberoep. Een belangrijk aspect van de harmonisatie van de procedure van toegang tot het beroep ligt daarbij in het gelijkstellen van de definities die m.b.t. deze toegang van belang zijn: diploma, visum, erkenning, beroepstitels en beroepsbekwaamheden.

 

De structuur van de toegang tot de uitoefening van het gezondheidszorgberoep zal er als volgt uitzien.

 

  1. Om een gezondheidszorgberoep te kunnen uitoefenen moet de gezondheidszorgbeoefenaar een basisopleiding hebben gevolgd die erkend is door de bevoegde gemeenschap (bevoegd voor onderwijs). De bevoegde gemeenschap (bevoegd inzake gezondheidszorg) levert de erkenning van een beroepstitel op basis van deze basisopleiding af.

 

  1. Op basis van de erkende beroepstitel levert de FOD Volksgezondheid een visum af. Het visum wordt daarbij gekoppeld aan de verplichting tot het bijhouden van een portfolio. Het visum is in principe 5 jaar geldig en wordt automatisch verlengd, tenzij de Koning naar de toekomst toe een systeem zou creëren waarbij de beroepsbeoefenaar de bewijzen van zijn bijscholing en bekwaamheid moet aanleveren alvorens een verlenging kan plaatsvinden.

 

  1. Afhankelijk van het beroep, geldt er tevens de verplichting tot inschrijving bij de bevoegde deontologische raad. Thans is dit voor de artsen de Orde der artsen en voor de apothekers de Orde der apothekers.

 

De stappen 1 tot en met 3 volstaan voor de uitoefening van het gezondheidszorgberoep. Voor het gezondheidszorgberoep waarvoor dit nodig is, wordt in een RIZIV-nummer voorzien. De beroepsbeoefenaar van het gezondheidszorgberoep is in principe juridisch bevoegd om de globaliteit van zijn beroep uit te oefenen.

 

  1. Indien voor een gezondheidszorgberoep specialisatiemogelijkheden in de vorm van het bekomen van een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid bestaan, kan de beroepsbeoefenaar het traject vervolgen. Na het slagen voor de verdere opleiding wordt de bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid wederom erkend door de bevoegde gemeenschap. De beroepsbeoefenaar zal de erkenning van zijn specialisatie kunnen expliciteren in zijn portfolio om aldus zijn bekwaamheid voor een bijzonder aspect van de uitoefening van zijn beroep te kunnen bewijzen.

 

  1. Door de verdere specialisatie zullen bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars, zoals o.m. de verpleegkundigen, terecht komen in zogenaamde ‘specialisatiezuilen’. Deze zijn generieker omschreven dan de bijzondere beroepstitels/beroepsbekwaamheden ten einde de multi-inzetbaarheid binnen het beroep te bevorderen. Het is de bedoeling om op termijn de bestaande beroepstitels en beroepsbekwaamheden te laten opgaan in deze specialisatiezuilen om zo ook de wildgroei aan bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden een halt toe te roepen.

 

Lees verder

 

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016